Lựa chọn sản phẩm khuyến mại và nhập mã Coupon tương ứng trong cuốn Coupon “Yêu” để được áp dụng khuyến mại.